Advies huurverhoging 2019

Rochdale vraagt elk jaar advies over de huurverhoging aan de Bewonersraad Rochdale (BWR); dit is de Raad die de huurders van Rochdale vertegenwoordigt en hun belangen behartigt. Het Algemeen Bestuur van de Bewonersraad is de overlegpartner van Rochdale. Het advies is voorbereid in de werkgroep ‘Huurbeleid’.

De BWR vindt dat de huurstijging gelijke tred moet houden met de ontwikkeling van inkomens, uitkeringen en pensioenen. Voor verschillende groepen is het inkomen of de uitkering niet aangepast aan de kostenstijging van het levensonderhoud; soms is er sprake van inkomensdaling. De BWR vindt dat huurstijgingen niet onbeperkt door mogen gaan. Wij kiezen huurbevriezing als uitgangspunt voor het huurbeleid 2019.

Ook voor het jaar 2019 heeft Rochdale advies gevraagd aan het bestuur van de BWR. Het bestuur heeft op het voorgenomen besluit van Rochdale via de werkgroep overleg gevoerd en met het volgende advies gekomen.

Wij verwijzen hierbij tevens naar de brief aan u d.d. 7 februari 2019 van de werkgroep Huurbeleid, waarin onze zorgen over uw voorstel zijn uiteengezet. Het bestuur van de Bewonersraad voegt deze brief toe als integraal onderdeel van haar advies.

Allereerst willen wij u wijzen op de concrete afspraken die er zijn gemaakt tussen de corporaties (Aedes) en de Woonbond in het onlangs gesloten Sociaal Huurakkoord over de betaalbaarheid. Hoewel deze pas met ingang van 2020 moeten worden geëffectueerd, heeft de minister in haar circulaire over de huurverhoging 2019 een sterk appel gedaan op de corporaties om reeds dit jaar de betaalbaarheidsafspraak toe te passen bij de huurverhoging. Dit betekent: huurverhoging niet méér dan inflatiepercentage.

Veel corporaties, ook die in de grote steden, volgen de oproep van de minister. U hebt, in het overleg met de werkgroep, onderbouwd welke gevolgen het toepassen van het Sociaal Huurakkoord heeft voor de investeringsruimte van Rochdale. De discussie met Rochdale had als onderliggend motief, dat Rochdale van mening is de huursom volledig te moeten benutten om de grote investeringsambities te kunnen waarmaken. Als zij dit niet doet, dient deze ambitie volgens Rochdale naar beneden bijgesteld te worden.

De Bewonersraad geeft al jaren aan dat de huurprijsstijgingen in het werkgebied dermate groot zijn, dat de huurders en in het bijzonder de huurders in de categorie ‘middeninkomens’ onevenredig belast worden.

Daarom willen wij toch een moreel appel blijven doen op Rochdale om gehoor te geven aan dit akkoord. Naar de letter van de wet is zij daartoe weliswaar niet verplicht, maar gezien de maatschappelijke opgave van de corporaties en zeker in het kader van de woonlasten, vragen wij dit toch. Ons uitgangspunt is daarbij dat dit geen negatief effect heeft op de verbeteringen van de woningen die hierdoor een beter energielabel en/of een betere kwaliteit krijgen die past bij de huidige tijd.

Onderstaand de verwijzingen naar de bijbehorende documenten van het gegeven advies:

19.004 BWR adviesaanvraag huuraanpassing 2019

19.006 2019 Advies BWR m.b.t. ‘Huuraanpassing 2019’

19.004 2019 Zorg BWR-werkgroep Huurbeleid 2019 over voorstel ‘Huuraanpassing 2019’ van Rochdale