Advies huurverhoging

Rochdale vraagt elk jaar advies over de huurverhoging aan de Bewonersraad Rochdale (BWR); dit is de Raad die de huurders van Rochdale vertegenwoordigt en hun belangen behartigt. Het Algemeen Bestuur van de Bewonersraad is de overlegpartner van Rochdale. Het advies is voorbereid in de werkgroep ‘Huurbeleid’.

De BWR vindt dat de huurstijging gelijke tred moet houden met de ontwikkeling van inkomens, uitkeringen en pensioenen. Voor verschillende groepen is het inkomen of de uitkering niet aangepast aan de kostenstijging van het levensonderhoud; soms is er sprake van inkomensdaling. De BWR vindt dat huurstijgingen niet onbeperkt door mogen gaan. Wij kiezen huurbevriezing als uitgangspunt voor het huurbeleid 2017.

Huur naar kwaliteit

De BWR vindt dat er een verband zijn tussen de huurprijs van een woning en de kwaliteit ervan. Rochdale wil de huurprijs stelselmatig verhogen naar een hoge streefhuur, omdat de huurder volgens Rochdale niet genoeg betaalt voor de kwaliteit. De BWR vindt dat de huurder gemiddeld genomen genoeg betaalt voor de kwaliteit van zijn woning.

Rochdale heeft haar beleid voor 2017 aangepast aan ons kritische advies. Huurders met een huur boven de streefhuur krijgen huurbevriezing in plaats van een inflatievolgende huurverhoging. Ook de huurverhoging voor huurders met een huur onder de streefhuur is verlaagd van 0,9% naar 0,7%.

Sociale minima sparen

De BWR maakt zich grote zorgen over het huurbeleid van de afgelopen vijf jaar waarbij huurders onevenredig zijn getroffen. De groep huurders die een groot deel van hun inkomen aan huur moeten besteden, is flink toegenomen. Het Nibud laat zien dat veel huishoudens een netto inkomen hebben beneden de armoedegrens.

Daarom is de BWR voorstander van huurbevriezing voor sociale minima, niet alleen in Amsterdam, maar in alle gemeenten waar Rochdale actief is. Wij vinden dat huurverlaging voor deze groep nodig is als zij te duur wonen.

Ook op dit punt heeft Rochdale haar beleid aangepast. Zij vindt ons voorstel logisch en gaat onderzoeken hoe het Amsterdamse woonakkoord voor de sociale minima ook toegepast kan worden in Zaanstad, Purmerend en Diemen.

Huurverhoging en inkomen

Woningcorporaties mogen van de minister dit jaar een extra huurverhoging vragen aan huurders met een inkomen hoger dan  € 40.349,–. Rochdale wil deze inkomensgroep confronteren met een extra huurverhoging. In plaats van een verhoging ter grootte van de inflatie (0,3%) vraagt Rochdale een verhoging van inflatie + 4%. De grote huursprongen voor deze groep gedurende de afgelopen jaren vindt de BWR buiten proportie. De BWR is daarom tegenstander van deze extra huurverhoging op basis van de hoogte van het inkomen.

Het is de BWR niet gelukt de extra huurverhoging voor inkomens hoger dan € 40.349,– tegen te houden. Het is ons wel gelukt te bereiken dat de huurders met een inkomens lager dan € 40.349,– gespaard worden. Als voor hen de huurprijs hoger ligt dan € 635,05, dan wordt deze bevroren. Als de huurprijs hoger dreigt te worden dan € 635,05, dan wordt deze op dit bedrag afgetopt.

De BWR is blij dat zij door haar kritische advies voor grote groepen huurders huurbevriezing heeft bereikt. Ook heeft Rochdale voor anderen de huurverhoging lager vastgesteld dan zij oorspronkelijk van plan was.

Onderstaand de verwijzingen naar de bijbehorende documenten:

 

Kijk ook op onderstaande link voor de informatie die Rochdale op haar website heeft gezet.

Huuverhoging Rochdale 2017